ເຄື່ອງພົ່ນນ້ຳຢາໄພເມີ້

ເຄື່ອງພົ່ນນ້ຳຢາໄພເມີ້

น้ำยารองพื้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
– เปอร์เซ็นต์เนื้อกาว (Glue Content (%)           ไม่ต่ำกว่า 10 %
– ความหนืด ( Viscosity )                                   30 ± 5 Centistoke
– ความหนาแน่น ( Density )                              0.87 g/cm3
– ระยะเวลาแห้งตัว ( Drying Time )                  ไม่เกิน 4 – 5 นาที
– ความเป็นกรด – ด่าง (Acid-Base Value)         6.5 – 7.5

admin

Translate »